Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Om våra tjänster

Aenean Cras Tortor

Din Myndighetslots ger dig hjälp med alla dina myndighetsärenden så att du slipper oroa dig

Din Myndighetslots hjälper enskilda: Privatpersoner, företag, organisationer och deras anställda rätt direkt genom myndigheternas system. Du får hjälp med myndighetskontakter, myndighetsärenden, information om regler och veta vad  olika myndigheter förväntar sig av er dig om enskild medborgare som företagare och arbetsgivare. Från ett konto har man en e-brevlåda där alla dina ärenden finns samlade på samma ställe. 

Förvaltningsservice

Din Myndighetslots ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt §4 förvaltningslagen. Det innebär att all vägledning är kostnadsfri.

Förvaltningsadministration

Utöver förvaltningsservice kan man vid behov få hjälp med myndighetsadministration. Individuell samordning, koordinering av utredningar och administration av ärenden till olika myndigheter. Alla ärenden omfattas av rättsstöd.Du behöver skriftligen godkänna att Din Myndighetslots hjälper dig, innan ärendet kan påbörjas.

Rättsstöd

Rättsstöd innebär att du aldrig betalar hela kostnaden själv. Rättsstöd kostar 950,- kronor per time. Ett ärende tar i genomsnitt 2-5 timmar beroende på ärendets omfattning. Du behöver skriftligen godkänna att Din Myndighetslots hjälper dig, innan ärendet kan påbörjas. 

Registrera ditt ärende för kostnadsfri bedömning och förslag till åtgärd. Du väjer själv om du vill genomföra åtgärd eller om du önskar hjälp av Din Myndighetslots. 

Våra tjänster

Din Myndighetslots kan hjälpa enskilda rätt direkt genom myndigheternas system genom att vara en brygga som vägleder genom myndigheternas olika instanser.

E-konto: Medborgarkonto - Kostnadsfritt

På ditt personliga e-konto, kallat medborgarkonto kan du registrera, uppdatera och följa vad som händer i alla dina ärenden från samma ställe.

Du har löpande kontakt med Din Myndighetslots och kan boka en tid för avstämning som passar dig.

Alla ärenden finns samlade så att du enkelt kan hantera dina ärenden på en tid som passar dig bäst. Du kan uppdatera och följa vad som händer i dina ärenden och ha kontakt med din personliga Myndighetslots..

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt.

 • Myndighetsplanera ditt år.
 • Du får löpande information om status i ditt ärende..
 • Ha personlig kontakt med Din Myndighetslots.

Samhällsservice - Kostnadsfritt

Din Myndighetslots ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt förvaltningslagen §4.

Du får information om myndigheter, deras verksamhet, befogenheter, vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i ärenden mellan enskilda och myndigheter.

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt.

 • Du får information och service om myndigheter och deras verksamhet..
 • Rättigheter och skyldigheter i ärenden mellan enskilda och myndigheter..
 • Har du fått en korrekt prövning av ditt ärende?
 • Är beslutet du fått tillräckligt motiverat för ett avslag?

Informationstjänster - Rättsstöd

Genom att planera myndihgetsärenden kan du planera ditt ekonomiska år och bättre förutse vilka ersättningar som påverkar din ekonomi. Om du får en felaktigt utbetalad ersättning som ex. bostadsbidrag, socialbidrag, eller studielån kan du bli återbetalningskyldig för redan utbetalad ersättning

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt.

 • Kostnadsfri samhällsinformation
 • Information om myndigheter, deras verksamhet, befogenheter och rättsregler mellan myndigheterna och enskilda..
 • Vilka myndigheter och ärenden omfattas du av i din aktuella livssituation.
 • Har din aktuella livssituation förändrats, genom flytt, separation, byte av arbete eller studier?
 • Hur påverkar det i så fall din informationsplikt?

Handlingsplan - Rättsstöd

Beskriver hur du steg för steg kan hantera dina ärenden till olika myndighgeter.

Med en personlig handlingsplan anpassad för din aktuella livssituation kan du steg för steg se hur du kan gå tillväga för att hantera din aktuella livssituation.

Handlingsplan finns i tre olika utförande och anpassas efter ditt hjälpbehov.

 • Handlingsplan information
 • Handlingsplan underlag
 • Handlingsplan skrivelse

Om du önskar hjälp med att genomföra hela eller delar av handlingsplan kan Din Myndighetslots hjälpa dig med de delar du önskar. Alla dina ärenden omfattas av rättsstöd.

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt.

 • Ta fram en handlingsplan.
 • Se över vila delar du önskar göra själv och vilka delar du önskar hjälp med..
 • Du kan få hjälp med att samordna och administrera hela eller delar av din personliga handlingsplan..

Myndighetsadministration - Rättsstöd

Du får hjälp med att administrera ärenden till olika myndigheter.

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt.

 • Administrera hela eller delar av din personliga handlingsplan..
 • Bistå med att ta fram underlag som ex. läkarutlåtande, handlingar som ligger till grund för prövning av ditt beslut.
 • Skriva ansökningshandlingar till myndigheter.
 • Upprätta anmälan till granskningsmyndigheter som jo, jk, ivo.
 • Överklaga beslut till domstol..

Individuell utredningsrapport - Rättsstöd

Vi hjälper dig med att ta fram allt underlag som du behöver inför prövning av en ansökan. En rapport som innehåller nödvändiga medicinska handlingar. Med ett klarare underlag kan du få en korrekt prövning av din ansökan av sökt försäkring, ersättning eller hjälpinsats. Det krävs att det underlag som ligger till grund för bedömning av rätten till den sökta insatsen är korrekt utformat.

En individuell utredningsrapport innehåller underlag för prövning av beslut om olika insatser som exempelvis.

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt.

 • Vård i Sverige, annat EU land, utanför EU..
 • Sjukförmån.
 • Hemtjänst,
 • Personlig assistans
 • Serviceboende.
 • Ekonomiskt bistånd..
 • God man / Förvatare.

Återkrav på utbetalad ersättning - Rättsstöd

Om en myndihget anser att du brustit i din informatiomsplkt kan det innebära att du blir återbetalningsskyldig för utbetalad ersätting. Din aktuella livssituation kan ha förändrats på ett sätt som innebär att du förlorar rätten till en beviljad ersättning.

Förlorad rätt till beviljad ersättning uppstår om förhållandena förändras. Det kan ex. vara flytt, separation, byte av arbete, studier.

Om du uppbär sjukersättning, sjukpenning är de avgörande att du informerar om alla ideella insatser, politiska uppdrag eller annan fritidsaktivitet eller hobby. Om du inte informerar Försäkringskassan om detta kan du förlora rätten till din ersättning. Att ha bisyssla eller arbeta med steglös avräkning för viss inkomst går bra, utan att det påverkar din rätt till ersättning. Du ska skriftligen få ditt engagemang registrerat hos Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassan är det inte nödvändigt att engagemang som inte innebär någon pensionsgrundande inkomst behöver registreras i din journal.

Din Myndighetslots rekommenderar att du oavsett engagemang ska redogöra för det skriftligen så att det står som registrerad uppgift i din journal. Anledningen är att det är olika handläggare som hanterar ärendet.

Det har visat sig att det inte är ovanligt att ett ideellt engagemang eller en hobby har fått olika, alternativa tolkningar beroende på vilken handläggare som hanterar ärendet.

Även om engagemanget eller din hobby inte innebär att du har någon pensionsgrundande inkomst. Engagemanget misstolkas då för att vara ett engagemang som ändå kräver särskild ansökan om steglös avräkning. Vad kundtjänst eller annan handläggare tidigare sagt spelar då inte någon roll. Därför ska allt stå skriftligen i din journal. Begär gärna en utskrift av anteckningen i din journal så att du vet att din hobby eller annat engagemang blivit registrerad som korrekt uppgift.

Bidragsbrott - Rättsstöd

Sedan 2007 finns en ny lagstiftning som omfattar bidragsbrott. Det har gjort att det händer att myndigheter polisanmäler enskilda för bidragsbrott då de anser att den enskilda inte har fullföljt sin informationsplikt till myndigheten på det sätt myndigheten förväntar sig.

Brottet handlar ofta om att den enskilda borde ha insett att man inte hade rätt till den utbetalade ersättningen.

Det har även blivit vanligare att myndigheten anmäler sökande för misstanke om bidragsbrott. Om du fått brev om återkrav eller blivit anmäld för misstanke om bidragsbrott kan du kontakta Din Myndighetslots.

Din informationsplikt gentemot myndigheter du berörs av.

Du har en informationsplikt gentemot de myndigheter som du omfattas av. Det innebär att du ska hålla dig uppdaterad kring vilka myndigheter, ärenden och regleverk som gäller samt förändringar i dessa som du kan beröras av.

Om en myndighet anser att du brustit i din informtionsplikt kan det innebära att du nekas ersättning eller sökt hjälpinsats.

Du kan även bli återbetalningsskyldig för redan utbetalad ersättning.

Du kan förebygga och planera många delar för att undvika oönskade beslut om återkrav på utbetalad ersättning.

Din Myndighetslots kan hjälpa dig med vad du behöver veta för att fullfölja din informationsplikt gentemot de myndigheter och ärenden som du berörs av i din aktuella livssituation.

Rättsstöd - Stöd i myndighetsadministration

Rättsstöd omfattar ekonomiskt stöd i förvaltningsadministration, ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar. Rättsstöd kompletterar statlig rättshjälp och rättsskydd i privata försäkringar.

Rättsstöd ger alla råd

Ekonomiskt stöd för juridisk hjälp med ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar.
Du kan förebygga mycket genom att göra rätt från början. Du kan undvika oönskade beslut. 

Statlig rättshjälp eller rättsskydd i privata försäkringar omfattar inte hjälp med ärenden som prövas förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol. I Rättshjälpslagen, RhJ, regleras i vilka ärenden och undantag som rättshjälp kan beviljas. Utgångspunkten är att det är myndighetens handläggare som ska tillgodose den enskildas behov av vägledning och råd gällande myndighetens egna verksamhet och ärenden. Det gör att många står rättslösa när de inte kan stå hela kostnaden själv för ett ombud vid behov av juridisk hjälp med administration i ärenden till myndigheten.

Därför finns det nu ett rättsstöd som kompletterar den ersättning man kan få för juridisk hjälp genom statlig rättshjälp och rättsskydd.

 • Rättsstöd – Myndighetsadministration.
 • Rättsskydd i privat försäkring. Tvist
 • Rättshjälp för ombud i allmän domstol. Ej förvaltningsdomstol.

Mer information om rättsstöd

Läs mer
English

Woxzia rättsstöd - Vad kostar det att få hjälp av Myndighetslots?

Din Myndighetslots ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt §4 förvaltningslagen.
Utöver förvaltningsservice kan man vid behov få ytterligare hjälp myndighetsadministration. Individuell samordning, koordinering av utredningar och administration av ärenden till olika myndigheter. Alla ärenden omfattas av rättsstöd. Det innebär att du aldrig betalar hela kostnaden själv.

Rättsstöd innebär att du endast betalar ett reducerat pris i de fall du behöver ytterligare hjälp utöver den kostnadsfria samhällsservice som erbjuds.

 • Rättsstöd kostar 950,- kronor per time. Ett ärende tar i genomsnitt 2-5 timmar beroende på ärendets omfattning.
 • Det ingår alltid kostnadsfri rådgivning och bedömning med förslag till åtgärd. Detta brukar ta 1-2 timmar beroende på ärendets omfattning.
 • När du får förslag till åtgärd bestämmer du dig för om du vill genomföra det själv eller om du önskar Myndighetslots hjälp med det.
 • Om Du önskar Myndighetslots hjälp med en handlingsplan och genomföra hela eller delar av åtgärderna i handlingsplanen, omfattas alla ärenden av rättsstöd.
 • Du behöver skriftligen godkänna att Din Myndighetslots hjälper dig, innan ärendet kan påbörjas

Statlig rättshjälp - Ombudskostnader

 • Kostnaden för rättshjälpstaxa. 2015 är 1627,- kronor i timmen, inklusive moms.
 • Om ett ombud kostar mer än 1627,- i timmen betalar du vanligen hela mellanskillnaden själv.
 • Säkerställ alltid med ditt Försäkringsbolag och ombudet exakt hur mycket du ska betala.
 • I vissa typer av ärenden kan du beviljas ekonomisk hjälp via rättsskydd i din hemförsäkring eller statlig rättshjälp om du saknar försäkring eller av annan anledning inte har betalningsförmåga
När det självklara inte fungerar som det ska finns Din Myndighetslots där för dig. Du får hjälp med alla dina kontakter och ärenden så att du slipper oroa dig. Istället för att ha olika kontaktpersoner för olika ärenden har du en kontaktperson för alla dina ärenden som hanteras från ett ställe. Här berättar några om vad Myndighetslots kunnat göra för att hantera ärenden till olika myndigheter.

Vi har fått hjälp av Din Myndighetslots
Läs mer