Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Rättsstöd för myndighetsadministration

Shortcode Usage

Rätt beslut direkt

Nu kan du få hjälp av din Myndighetslots med att få rätt direkt i alla dina ärenden utan att behöva passera domstol. Du får kvalificerad hjälp av en jurist. Alla ärenden omfattas av rättsstöd. Det förekommer att man kan bli beviljad rättsstöd för myndighetsadministration och rättshjälp/rättsskydd i domstol.

Samhället har utvecklats i en riktning som innebär att enskildas administration till olika myndigheter har blivit mer omfattande. Trots denna utveckling har det inte funnits något ekonomiskt stöd för enskilda att kunna anlita juridisk hjälp med ärenden till myndigheter. Det har inneburit att den enskilda tvingats stå hela kostnaden själv vid behov av hjälp med ärenden till myndigheter.

Det är en kostnad som många inte har möjligheten att bära. Därför finns det nu ett rättsstöd så att fler kan få råd. Rättsstöd omfattar myndighetsadministration och motsvarar rättsskydd i hemförsäkringen och statlig rättshjälp. Det förekommer att man kan bli beviljad rättsstöd för myndighetsadministration och rättshjälp/rättsskydd i domstol. 

Ratt-DirektDin Myndighetslots värnar din rätt så att du kan få en rättssäker prövning av alla dina ärenden i hela beslutskedjan. Om du skulle behöva ytterligare hjälp utöver de kostnadsfria samhällstjänster som vi erbjuder, kan du bli beviljad rättsstöd för att få hjälp med all administration.

Kontakta Din Myndighetslots för en kostnadsfri bedömning av hur du kan gå vidare på bästa sätt med ditt ärende. Myndighetslots målsättning är att alla beslut ska bli rätt direkt redan från början. Därför är vår målsättning att hantera alla ärenden på kortast möjliga tid. 

 

Förvaltningsservice
Din Myndighetslots ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt §4 förvaltningslagen. Det innebär att all vägledning är kostnadsfri.

 

FörvaltningsadministrationKejde_2
Utöver förvaltningsservice kan man vid behov få hjälp med myndighetsadministration. Individuell samordning, koordinering av utredningar och administration av ärenden till olika myndigheter. Alla ärenden omfattas av rättsstöd.Du behöver skriftligen godkänna att Din Myndighetslots hjälper dig, innan ärendet kan påbörjas. 

Rättsstöd

Rättsstöd innebär att du aldrig betalar hela kostnaden själv. Rättsstöd kostar 950,- kronor per time. Ett ärende tar i genomsnitt 2-5 timmar beroende på ärendets omfattning. Du behöver skriftligen godkänna att Din Myndighetslots hjälper dig, innan ärendet kan påbörjas. 

 

 

Myndighetsadministration

Vår målsättning är att det ska blir rätt direkt redan från början, att rätt beslut ska tas redan hos handläggaren på myndigheten.

Myndighetslots

Din Myndighetslots är specialiserad offentlig rätt. Myndigheters verksamhet, ärenden, befogenheter och regler i ärenden mellan enskilda och olika myndigheter.

En Myndighetslots är specialiserad på förhållandet mellan den enskilda och den offentliga förvaltningen. Hur olika myndigheter, deras verksamhet och ärenden påverkar och förhåller sig till den enskildas aktuella livssituation. Vilka ersättningar och hjälpinsatser som kan vara aktuella i olika situationer.
Din Myndiggetslots är en examinerad jurist från något av de juristprogram som högskolan och universitetet. Titeln brukar heta jur.kand eller juridisk examen är beroende på vilket vilken skola och vilket år juristen tog sin examen .

Vad kostar det att anlita Myndighetslots med rättsstöd?

Rättsstöd är ett ekonomiskt stöd för juridisk hjälp med ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter eller förvaltningsdomstolar

 • Det ingår alltid kostnadsfri rådgivning och bedömning med förslag till åtgärd. Detta brukar ta 1-2 timmar beroende på ärendets omfattning.
 • När du får förslag till åtgärd bestämmer du dig för om du vill genomföra det själv eller om du önskar Myndighetslots hjälp med det.
 • Om Du önskar Myndighetslots hjälp med en handlingsplan och genomföra hela eller delar av åtgärderna i handlingsplanen, omfattas alla ärenden av rättsstöd.
 • Rättsstöd innebär att du endast betalar en reducerad avgift för den hjälp du behöver. Rättsstöd kostar 950,- per timme. Ett ärende tar i genomsnitt 2-5 timmar beroende på ärendets omfattning. En kostnad på 1900,- – 4750,- för alla de ärenden du behöver hjälp med att samordna, koordinera och administrera till de myndigheter och ärenden du berörs av. Du behöver skriftligen godkänna att Din Myndighetslots hjälper dig med ditt ärende, innan ärendet kan påbörjas. 

Statlig rättshjälp för ombudskostnader

 • Rättshälpstaxa är det belopp som reglerar vilket timarvode som staten godkänner att ett ombud får kosta. Arvode som kostar mer än godkänd rättshjälpstaxa ersätts vanligen inte av staten.
 • Staten godkänner även hur många timmar olika typer av ärende får ta. 
 • En sammanfattning från domstolarna 2015. Kostnaden för rättshjälpstaxa är 1627,- kronor i timmen, inklusive moms. 
 • Om ett ombud kostar mer än 1627,- i timmen betalar du vanligen hela mellanskillnaden själv. Säkerställ alltid med ditt Försäkringsbolag och ombudet exakt hur mycket du ska betala.
 • I vissa typer av ärenden kan du beviljas ekonomisk hjälp via rättsskydd i din hemförsäkring eller statlig rättshjälp om du saknar försäkring eller av annan anledning inte har betalningsförmåga.

         Om du inte har råd att vända dig till domstol kan du ansöka om rättshjälp.  

 • Du har hamnat i tvist med ett företag, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person, hemma eller i utlandet. Om ni inte kan komma överens, kanske du eller din motpart vill få saken prövad i domstol.

  Först vill du kanske träffa en advokat som kan förklara vad du har för rättigheter och om det lönar sig att gå till domstol. Begär att få en kostnadsfri bedömning av ditt ärende. Rättshjälpslagen säger att man har rätten till 1-2 timmars kostnadsfri bedömning för att kunna göra en första bedömning av förutsättningarna för ärendet i domstol. 

  Rättshjälp finns i alla EU:s medlemsstater.

 • Rättshjälpen varierar från land till land. Den tar sig olika former, är olika omfattande och villkoren för att få rättshjälp skiljer sig åt, men syftet är detsamma: att alla ska kunna vända sig till domstol.

  På vissa villkor garanterar medlemsstaternas rättshjälp dig:

  • att rättegångskostnader helt eller delvis efterskänks eller betalas av staten
  • att du kan få rådgivning av en advokat innan du går till domstol och företrädas av advokat vid domstolen, gratis eller till en låg kostnad.
  • dina ekonomiska förhållanden
  • för vilka typer av ärenden rättshjälp kan beviljas
  • tvisteföremålet
  • i vilka fall du måste återbetala rättshjälpen

 

Statlig rättshjälp omfattar inte myndihgetsärenden

Ekonomiskt stöd för juridisk hjälp omfattar inte ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter eller förvaltningsdomstolar. Enligt förvaltningslagen är det myndighetens handläggare som ska tillgodose den hjälp och vägledning som enskilda kan behöva i ärenden till den egna myndigheten. Varje myndighet är sin egen. Det innebär att det inte finns någon som har en övergripande bild av myndigheternas olika ärenden. Det är vanligt att ärenden har beroendeförhållanden, konkurrerar eller krockar med varandra. I Sverige finns det drygt 370 skilda myndigheter som hanterar runt 500 olika typer av ärenden.

Försäkra dig om att få rätt direkt från början. Nu får fler råd att ta juridisk hjälp med ärenden till myndigheter.  Du får en korrekt hantering av ditt ärende genom myndighetens administration. Det ökar dina möjligheter att få rätt direkt i ditt ärende så att du slipper överklaga ärendet till domstol.

Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt.
 • Kostnadsfri samällsinformation.
 • Ansöka om ersättning och hjälpinsatser hos olika myndhgeter.
 • Överklaga ärende till domstol.
 • Anmälan av felhantering till granskningsmyndigheter.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter som finns registrerade i journaler och annat underlag.
 • Rättelse vid felegistrering av uppgifter mellan olika myndgeter.

 

Rätt beslut direkt, utan att passera domstol

Din Myndighetslots hjälper dig att
ansöka om ekonomisk hjälp oavsett typ av ärende

Ekonomiskt stöd för juridisk hjälp av Myndighetslots, ombud, biträde 

Rättsstöd
Myndighetsadministration

Ekonomiskt stöd för juridisk hjälp med myndighetsadministration i ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar.

Rättsstöd omfattar hjälp med ansökan om beslut hos myndighet och vid överklagan av beslut i domstol. Alla ärenden inleds med 1-2 timmar (beroende på typ av ärende) kostnadsfri bedömning.
Rättsstöd 950,- /timme.
Ett ärende tar vanligen 2-5 timmar.

Rättsstöd söker du tillsammans med din Myndighetslots. 
Läs mer om ärenden där du kan få rättsstöd.  

Rättsskyddsförsäkring
Tvis
t

Tecknas i privata försäkringar som hemförsäkring för att täcka delar av kostnaden vid tvist. Tvist kan uppstå vid situationer som fel i badrum eller vid vårdnadstvist.

Vill du veta vilka tvister som din försäkring omfattas av och vad som gäller för dig kan du kontakta ditt försäkringsbolag och få en genomgång av villkoren för din försäkring. Vanligen så täcker försäkringen en timtaxa som motsvarar rättshjälpstaxan. Om  ombudet kostar mer per timme får man betala hela mellanskillnaden själv.

Rättsskydd söker du själv eller tillsammans med den advokat/jurist som du önskar ska företräda dig.

Rättshjälp
Ekonomiskt bistånd för ombud

 Om du inte har en försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Du ska i första hand kontrollera med ditt försäkringsbolag om försäkringen täcker tvisten.Rättshjälp beräknas på inkomst. I brottmål blir du tilldelad en offentlig försvarare alternativt att du väljer en försvarare själv som bekostas av rättshjälp. Man kan även bli beviljad målsägandebiträde som bekostas av rättshjälp.
Ekonomiskt bistånd för ombud som betalas av staten. Rättshjälpstaxa

Rättshjälp söker du tillsammans med den advokat/jurist som du önskar ska företräda dig. 
Läs mer om du kan få rättshjälp.