Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Funktionsnedsättning

Download PDF

Funktionsnedsättning

Ca 10% av den Svenska befolkningen har en funktionsnedsättning i någon omfattning. Det kan vara syn, hörsel, eller nedsatt funktion i rörelseapparaten eller inre organ. Oavsett hur funktionsnedsättningen ser ut, om den är medfödd eller förvärvad, som barn eller vuxen, så är det avgörande att kunna få bästa möjliga förutsättningar utefter de förutsättningar man har.

 

 

Sjukvårdens uppgift är att kartlägga patientens hälsotillstånd och klargöra vilka begränsningar detta kan medföra. Därefter är det mycket upp till patienten och dennes anhöriga att påverka vilken livskvalitet som patienten kan ha i vardagen. Det svenska socialförsäkringssystemet erbjuder både ekonomiska förmåner men även olika former av hjälpinsatser. 

Hjälpinsatser

Beroende på hur funktionsnedsättningen påverkar i vardagen kan man få stöd och hjälp med fysisk avlastning och stödinsatser i vardagen. Hjälpinsatser kan sökas hos den kommun man är folkbokförd i, det landsting man tillhör samt hos Försäkringskassan och även Arbetsförmedlingen om insatsen är arbetsrelaterad.  

Hjälpmedel

Oavsett om du har sämre syn, hörsel eller rörelsehinder eller annan nedsatt funktion kan du få hjälpmedel beviljat. Många gånger beskrivs ett hjälpmedel som något belastande istället för att framhäva vilka möjligheter till större frihet som ett hjälpmedel kan ge. En ledahund eller blindkäpp kan göra att man kan röra sig mer fritt, en hörapparat kan göra att man kan delta i sociala aktiviteter, en rullator eller rullstol kan minska effekten av begränsningarna i rörelseapparaten.  

Barn med funktionsnedsätting

Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har behov av stöd och hjälp både i sitt föräldraskap så att de inte bara blir vårdare till barnet samtidigt som behovet av andra hjälpinsatser finns på samma sätt som hos vuxna med funktionsnedsättning. Barn har vanligen nära kontakt med både sjukvården och habiliteringen. Det är inte ovanligt att föräldrar upplever svårigheter när barnet börjar bli tonåring och strävar efter att bli en självständig idivid. Föräldrar beskriver att myndigheter ofta inte ser saken ur perspektivet att främja individens utveckling utan till föräldraansvaret fram till barnet är 18 år och blir myndig.

Personligt stöd i ekonomiska frågor

Personligt stöd i ekonomiska frågor vid funktionshinder. Har du en särskild funktionsnedsättning som innebär att du har svårt för att hantera din egen administration till vård och myndigheter kan du få särskilt stöd. Diagnoser som omfattas kan vara neuropsykiatriska diagnoser som adhd, asperger eller diagnoser som demens eller altzheimers sjukdom.

 • God man (hjälper till med ekonomiska frågor).
 • Ledsagare/Kontaktperson (Hjälper till med att uträtta myndighetsärenden).
 • Förvaltare

Har du skulder som uppstått till följd av att godman försummat ditt ärende kan du få hjälp.

 • Ekonomisk rådgivning

Om du behöver hjälp med att hantera skulder som du inte kan betala kan du ansöka om skuldsanering.

 • Skuldsanering

Ekonomiskt bistånd

För den som har någon arbetsförmåga eller restförmåga kan ansökan hos kommunen göras om försörjningsbar inkomst understiger existensminimum. Det innebär att om man har låg inkomst kan få hjälp med att komplettera sina inkomster med ekonomiskt bistånd.

För den som saknar arbetsförmåga kan sjukpenning eller sjukersättning vara aktuell. Oavsett hur din situation ser ut är det viktigt att få möjligheten att göra en utredning för att kartlägga förmågan till självständig försörjning.

Relevanta myndigheter som kan vara aktuella för dig vid behov av stöd och hjälp vid funktionshinder. Säkerställ med Din Myndighetslots vad som gäller för dig.

Sammanställning av svenska beslutsfattande myndigheter.

Funktionshinder

Patientföreningar

Ekonomi

Ersättningskollen

Frågor & Svar från Försäkringskassan

Din Myndighetslots kan hjälpa dig med
 • Ansökningshandlingar till olika myndigheter.
 • Medicinska utredningar som ligger till grund för rätten till hemtjänst, assistans, bilstöd, bilanpassning mm.
 • Remisser till vård och specialistvård.
 • Medicinska utredningar som ligger till grund för prövning av rätten till hjälp.
 • Vägleda läkare i att skriva läkarutlåtanden som LUH, SLU, invaliditetsintyg.
 • Bistå i hanteringen med privata försäkringsbolag.
 • Rättelser av uppgifter som är felaktigt beskriva eller registrerade.
 • Anmälan av vårdfel till försäkringsbolag och granskningsmyndigheter.
Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots
Vi har fått hjälp av Din Myndighetslots

Läs mer

 

Ansökningshandlingar
Jag har haft det svårt under de perioder jag ska pröva in rätt till olika hjälpmedel, assistans och ersättningar. Kommunen och Försäkringskassan skickar runt mig hela tiden.

Jag fick hjälp av Myndighetslots med att samordna alla mina ärenden. Nu har jag fått mina ärenden beviljade så att jag kan få lugn och ro.

Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 3 800,- kronor.

Paula Andersson, Född med funktionsnedsättning.

Feldiagnostiserad
Jag fick fel diagnos. När det uppdagades visade det sig att jag blivit medicinsk fel behandlad i åtta år. Fel diagnos och behandling gjorde att jag inte fick rätten till behandling på sjukhuset, rätt mediciner, sjukpenning och hjälp med ledsagning. Nu är jag nästan blind och har fått veta att synen kommer att försvinna helt.

Jag fick hjälp av Myndighetslots med att få rätt diagnos, behandling, beviljad sjukskrivning, anpassad bostad och ledhund.

Min kostnad för Myndighetslots hjälp i ärendet som omfattades av rättsstöd blev 1 590,- kronor.

 

Juha Olsson, Patient