Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

information och villkor

Varje ärende inleds med en kostnadsfri bedömning med förslag till åtgärd. Villkor sänds alltid ut skriftligen tillsammans med redogörelse av bedömning och förslag till åtgärd. Först när skriftligt godkännande av förslag till åtgärd och villkor mottagits kan ärendet påbörjas. 

Du godkänner härmed att Woxzia Myndighetslots AB:s allmänna villkor i sin helhet, i dess vid var tid gällande lydelse skall vara bindande i förhållande till Woxzia Myndighetslots AB.

Information och villkor

Genom att godkänna Woxzia Myndighetslots villkor i sin helhet får du tillgång till den tjänst du beställt med tillhörande personlig service direkt av din Myndighetslots. I den servicen ingår tre till fem avstämningssamtal, beroende på ärendets omfattning, samt mail-korrespondens där emellan. Vad som ingår i det specifika ärendet framgår i det skriftliga åtgärdsförslag som godkänns innan ärendet påbörjas. Via ditt e-konto, kallat medborgarkonto, kan du vidare efter behov, registrera, uppdatera och följa alla dina aktuella ärenden. Läs igenom villkoren i sin helhet.

Vikten av korrekthet och tidsfrister
Det är viktigt att man följer de rutiner för avstämning som Myndighetslots anger, likaså se till att i tid godkänna underlag som Myndighetslots tar fram. Följa de regleringar som finns på området som Myndighetslots delger kunden för att man som kund ska erhålla ett korrekt beslut på ett korrekt sätt. Vidare är det av vikt att underlaget är korrekt från början eftersom det annars kan påverka kundens möjlighet till korrekt beslut. Om kund inte följer ovannämnda kan det påverka myndigheternas bedömning av myndighetsbeslut.

Observera att Kund ansvarar för att iaktta de tidsfrister som myndighet eller domstol angett i brev eller beslut. Det innebär att Kund är tvingad att följa de tidsramar som anges för att överklaga eller lämna synpunkter till förslag på beslut. Om Kund missar ett datum kan rätten att inkomma med synpunkter, överklagan eller underlag vara förbrukad.

1 Samhällsservice

  1. Information om myndigheterna och deras verksamhet är kostnadsfri.

2 e-konto - medborgarkonto

  1. Beskrivning e-konto medborgarkonto

Medborgaren har ett personligt medborgarkonto (medlemskonto) där information, registrering och uppdatering om alla myndighetsärenden finns samlade på samma ställe. Via sitt medborgarkonto kan medborgaren ha direkt kontakt med sin Myndighetslots. Medborgaren kan steg för steg följa vad som händer i alla sina ärenden och få information om myndigheter och myndighetsärenden samt ställa frågor direkt till Myndighetslots. Varje gång någonting händer i Medborgarens egna ärenden sänds en avisering i brev alt. till vald mobiltelefon eller e-postadress.

3 Beskrivning av tjänster

  1. Myndighetslots tjänster.

3.1.Medborgarservice – Informationstjänster

3.1.Medborgarservice – Informationstjänster

Tjänsten omfattar ett personligt medborgarkonto med tillgång till information om myndigheter, myndighetsregler samt veta vad medborgares medborgarplikt innebär och tips på hur man själv kan hantera sina myndighetsärenden.

3.2 Medborgarservice – Handlingsplan

3.2 Medborgarservice – Handlingsplan
Medborgare har en informationsplikt gentemot myndigheterna i att informera om ändrade levnadsförhållanden. Det innebär att du är skyldig att hålla dig informerad om vilka myndigheter, myndighetsärenden, vilka regler och förändringar i dessa som du omfattas av i den livssituation du har. Din Myndighetslots hjälper dig att ta fram din personliga handlingsplan.

Tjänsten omfattar en besiktningskontroll, en genomgång av vilka myndigheter och myndighetsärenden som du omfattas av i den livssituation du befinner dig i. Du får en handlingsplan som beskriver steg för steg hur du går tillväga och hanterar dina myndighetsärenden utifrån din nuvarande situation.

Handlingsplan går att beställa i tre olika utföranden beroende på omfattning av hjälpbehov.

 

3.2.1 Handlingsplan information
Innehåll

1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.

3.2.2 Handlingsplan underlag
Innehåll

1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.

3.2.3 Handlingsplan skrivelse
Innehåll

1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut om återkrav.
2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
4. veta vilket som underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.
6. skrivelse som kan användas för att skriva ansökan, överklaga beslut till domstol eller anmälan till granskningsmyndigheter.
Tid för skrivelse inkluderar två timmar. Ytterligare tid debiteras efter behov per timme som administration enligt punkt 3.

3.3. Medborgarservice – Administration, utförande av handlingsplan

3.3.  Medborgarservice – Administration, utförande av handlingsplan
Tjänsten omfattar information och service i myndighetsärende som dessa beskrivs i punkterna 3.3.1- 3.4.4 nedan, avseendeärenden registrerade, från det datum avtal skriftligen godkänts, via e-post eller medborgarkonto.

Myndighetslots påbörjar vanligen förbereda registrerat ärende skyndsamt, utan dröjsmål. Vid fler pågående ärenden än 10 stycken eller fördröjning av särskilda skäl garanteras påbörjan av förberedelse av ärende inom 40 dagar från det datum ärendet anmälts skriftligen, via e-post eller direkt via medborgarkontot. Samordning av ärende beräknas vara klart inom 90 dagar efter att  ärendet registrerats, om inte särskilda skäl föreligger.

3.3.1 Samordna myndighetsärenden

3.3.1 Samordna myndighetsärenden

Myndighetslots kartlägger och gör en översyn av medborgarens behov utefter dennes situation. Kartlägger vilka myndigheter  och vilka myndighetsärenden som medborgaren berörs av.

Tjänsten organisera myndighetsärende innefattar information till Medborgaren via telefon och internet vid vilken Myndighetslots skall vara Medborgaren behjälplig och göra en översyn av Medborgarens rättigheter och hur Medborgaren kan hantera viss specifik situation. Myndighetslots skall även förklara för Medborgaren vilken myndighet som svarar för vad samt hur Medborgaren kan ha nytta av viss myndighet och dess tjänster.

3.3.2 Administrera myndighetsärende

3.3.2 Administrera myndighetsärende
Myndighetslots hjälper Medborgaren med att administrera myndighetsärende. Ta fram ansökan och underlag till de myndighetsbeslut som Medborgaren omfattas av. Underlaget skickas då hem till medborgarens folkbokföringsadress. Detta underlag ligger till grund för utredning och bedömning av myndighetsbeslut hos myndigheten. Tjänsten administrera myndighetsärende innefattar en kartläggning av Medborgarens behov, som denna beskrivs i punkt 3.3.1 ovan samt en fördjupad granskning och analys av Medborgarens specifika ärende. Myndighetslots skall vara Medborgaren behjälplig att förbereda ärendet genom att medborgaren presenterar ärendet via telefon eller skriftligen till Myndighetslots. Beroende av ärendets beskaffenhet ska Myndighetslots ge information, utreda och upprätta skrivelser avseende ärendet. Eventuella skrivelser som Myndighetslots upprättat för Medborgarens räkning och som ska sändas till aktuell myndighet ansvarar Medborgaren för att sända in. Myndighetslots utövar inte någon myndighetsutövning, tar inte heller beslut i ärende. Det är alltid myndighet eller domstol som tar beslut i alla ärende. All korrespondens kan se via post eller e-post.

3.3.3 Individuell utredningsrapport

3.3.4 Individuell utredningsrapport

Myndighetslots ska hjälpa Medborgaren med att koordinera olika utredningar. I remisshantering och utredning av underlag som ligger till grund för prövning av rätten till ersättning eller insats i olika ansökningar till myndigheter.

Tjänsten omfattar kontakt med sjukvårdsteam för att göra de undersökningar som krävs för att kunna söka viss ersättning eller insats. Resultatet av undersökningarna presenteras i en individuell utredningsrapport som sänds tillsammans med ansökan till handläggare på respektive myndighets instans.

3.3.4 Förvaltning myndighetsbeslut

3.3.3 Förvaltning myndighetsbeslut
Myndighetslots ska hjälpa Medborgaren med att hitta utförare av myndighetsbeslut. Beslut om ex. personlig assistans och hemtjänst. Tjänsten förvaltning myndighetsbeslut innefattar att Myndighetslots ska vara Medborgaren behjälplig och att hitta eller byta utförare av myndighetsbeslut, på ett sätt som överensstämmer med Medborgarens behov baserat på myndighetsbeslut. Myndighetslots ska matcha Medborgarens behov med lämplig utförare av myndighetsbeslut.

4 Priser omfattar Woxzia rättsstöd

4 Priser

För tjänsterna beskrivna i punkterna 3.1-3.3 ovan skall priser gälla enligt.

5 Betalningsvillkor

5. Betalningsvillkor

5.1 Myndighetslots fakturerar Medborgaren för tjänsten. Fakturan skall betalas inom trettio (30) dagar från dagen från fakturans utställande.

5.2  På fordran som är förfallen till betalning äger Myndighetslots rätt att uttaga dröjsmålsränta om riksbankens referensränta plus åtta (8) procent.

6 Ansvarsbegränsning

  1. Ansvarsbegränsning
    Myndighetslots uppgift är att hjälpa Medborgaren med att säkerställa att dennes rättigheter följs i alla angelägenheter i kontakt med myndigheter, samordna alla myndighetsärenden och klargöra i vilken tågordning dessa lämpligen kan hanteras. Om medborgaren väljer att hantera sina myndighetsärenden på annat sätt än vad Myndighetslots handlingsplan anger kan detta påverka myndigheternas utredningar och därmed medborgarens myndighetsbeslut.

Medborgaren ska vara medveten om att Myndighetslots inte kan styra över hur myndigheten väljer att fatta sitt beslut. Myndighetslots kan däremot bistå med ett klarare underlag så att myndigheten gör en utredning baserad på medborgarens behov, och säkerställa att myndighetens handläggare följer det regelverk som föreligger. Myndigheten kan baserat på ett klarare underlag inte bortse från medborgarens rättigheter och kan därmed snabbare fatta ett korrekt beslut.

7 Dokumentation

7 Dokumentation

Allt som händer under pågående utredning journalförs på medborgarens medborgarkonto hos Myndighetslots. Det innebär att medborgaren har en jämbördig dokumentation av allt som händer mellan medborgaren och myndigheten.

Jämbördig dokumentation kan fungera som bevisning och vara avgörande för att kunna bevisa att medborgaren fullföljt sin medborgarplikt.

Alla myndighetsärenden ska vara uppbyggda och dokumenteras på ett sätt som gör att den fungerar som bevisning i prövning av myndighetsbeslut, överklagan eller domstolsprövning. I det fall det finns avvikelser i dokumentation hos ex. myndighet eller försäkringsbolag kan medborgaren styrka och bevisa genom att medborgarens dokumentation finns journalförd på medborgarens medborgarkonto.

Det kan vara att myndigheten anser att medborgaren inte fullföljt sin medborgarplikt på ett sätt som myndigheten förväntar sig. Om medborgaren inte har någon dokumentation är det endast myndighetens som har bevisning och kan då neka medborgaren ersättning eller insatser, utdöma böter, dra in ersättning och återkräva redan utbetalad ersättning. Genom att medborgaren kan ha allt dokumenterat på sitt medborgarkonto har medborgaren därmed bevisning som kan prövas mot myndighetens eller försäkringsbolagets.

Det sammanlagda belopp som Myndighetslots kan bli skyldig att utge till Medborgaren till följd av Myndighetslots information och service enligt detta Avtal är begränsat till ett belopp motsvarande tjugofem (25) gånger det pris som Medborgaren betalat Myndighetslots enligt detta Avtal.

8 Personuppgiftslagen (PUL)

8 Personuppgiftslagen (PUL)

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Genom godkännande av detta avtal lämnar ni samtycke till Woxzia Myndighetslots AB att i enlighet med PUL behandla era personuppgifter.

 

 

Vi hanterar endast administration i ärenden till vård och myndigheter. I vårdfrågor ska du alltid vända dig till sjukvårdsupplysningen 1177, din vårdcentral, akutmottagning eller nödsamtal 112 för att få en medicinsk bedömning.

 

Din Myndighetslots har ramavtal med olika aktörer, arbetsgivare och organisationer gällande hantering av administration till vård och myndigheter. Säkerställ om du tillhör någon av dem vi har avtal med.

När vi mottagit din registrering av ditt ärende görs en kostnadsfri bedömning och du får ett förslag till åtgärd. Om du önskar vidare hjälp med handlingsplan och åtgärder däri godkänner du skriftligen detta tillsammans med villkor. Så fort Din Myndighetslots mottagit ditt skriftliga godkännande påbörjas hanteringen av beställd tjänst.

Registrera ärende