Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Inlägg

Förtroendefullmakt blev Framtidsfullmakt

Myndighetslots svarar på frågor i M-magazine. Vi har sedan 2009 erbjudit en förtroende-fullmakt där enskilda själv kan bestämma vem som ska tala för dem om de själva inte kan. Den 1 juli 2017 lagstiftades det om möjligheten till en sådan fullmakt, den fick i lagstiftningen namnet framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan användas när du själv saknar förmågan att uttrycka din vilja. Det kan vara i händelse av sjukdom eller skada, temporärt eller permanent. Den du har förtroende för talar då för dig.

Kortare beslutsvägar för åtgärder. Nu kan du uttrycka din vilja genom den person du valt ut att tala för dig när du själv inte kan. Förvara din framtidsfullmakt kostnadsfritt hos din Myndighetslots på ditt personliga e-konto. Då har du förberett för den som ska hjälpa dig om du själv inte skulle klara av att föra din talan. Aktuella ärenden till vård och myndigheter kan påbörjas direkt eftersom du genom fullmakten har gett dem förtroendet att agera utan dröjsmål så att du får rätten till den hjälp du behöver. Väntetiderna för att få igenom beslut kan kortas avsevärt.

Den som förvarar sin framtidsfullmakt på ett personligt e-konto hos Myndighetslots har förberett för den som de i förtroende utsett till att tala för dem. Väntetiderna för att få beslut från vård och myndigheter kan kortas avsevärt.

En framtidsfullmakt träder i kraft vid den tidpunkt du själv vill eller du saknar förmåga att ta beslut som rör vård, myndigheter eller ekonomi.

Kortare bestulsvägar med rätt§stöd.

Uttrycka din vilja även i det fall du själv inte kan. Registrera ditt personliga e-konto kostnadsfritt redan idag så får du en fullmakt att fylla i sänd till den e-postadress du uppgett. Där skriver du in uppgifter om vem som du vill ska tala för dig. De vanligaste frågorna brukar beröra frågor som vård, myndigheter och ekonomi. Men det kan även gälla vem du vill ge förtroendet till för andra frågor i ditt liv. Använd din rätt att uttrycka din vilja även i det fall du själv inte kan.

 

Möjligheten till att skriva en förtroendefullmakt har nu  lagstiftats. Den kallas i lagstiftningen för framtidsfullmakt. Lag om framtidsfullmakt. Läs mer: 

 

– En framtidsfullmakt stärker din rätt att själv bestämma vem som får fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis demens, som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi. Behovet av hjälp ökar med allt fler äldre i befolkningen. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

En framtidsfullmakt är en fullmakt för en annan person att ha hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska angelägenheter när denne inte längre kan det själv. Fullmaktshavaren avgör när fullmakten träder i kraft men det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol. Fullmaktshavaren ska ha en plikt att vara lojal mot och samråda med fullmaktsgivaren, som också ska få utse en särskild granskare. Granskaren och överförmyndaren ska ha rätt att begära redovisning av uppdraget och få agera om fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende.

 

Registrera dig här för kostnadsfritt e-konto. Uppge koden ”Fullmakt” i rubriken så får du en framtidsfullmakt sänd till den e-postadress du uppger.

Registrera dig här