Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Sveriges förvaltningsmyndigheter

Kontaktuppgifter

Woxzia Din Myndighetslots

Om du önskar hjälp med myndighetskontakter, ärenden och administration till de myndigheter och ärenden du berörs av, kan du kontakta Din Myndighetslots direkt.

Ansökan om förmån; ersättning eller hjälpinsats.

Ansökan om förmåner som ersättningar och hjälpinsatser görs vanligen hos landstinget, kommunen eller Försäkringskassan. Till ansökningshandlingar tillhör myndighetens blankett, intyg, utredningar, medicinskt underlag som läkarintyg mm.

Några av de ansökningar som man kan göra hos olika myndigheter är bostadsbidrag, bostadstillägg, ekonomiskt bistånd, vårdbidrag, vårdnadsbidrag, sjukpenning, sjukersättning, handikappersättning, eller hjälpinsats som ledsagare, hemtjänst, personlig assistans, god man eller förvaltare.

Sveriges förvaltningsmyndigheter

Här finner du namn och hemsida med kontaktuppgifter till Sveriges förvaltningsmyndigheter.

Säkerhetskrav gör att du kan behöva kopiera in myndighetens webbadress i webbläsaren.  Där finner du direktnummer.

FÖRVALTNINGSMYNDIGHETER org.nr  sfs       HEMSIDA
ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN 202100-5943 2007:1216 www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/alkoholsortimentsnamnden
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN 202100-3625 2007:1041 www.arn.se
ARBETSFÖRMEDLINGEN 202100-2114 2007:1030 www.arbetsformedlingen.se
ARBETSGIVARVERKET 202100-3476 2007:829 www.arbetsgivarverket.se
ARBETSMILJÖVERKET (AV) 202100-2148 2007:913 www.av.se
ARVFONDSDELEGATIONEN 202100-5950 2004:484 www.arvsfonden.se
BARNOMBUDSMANNEN 202100-3690 2007:1021 www.bo.se
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 202100-4011 1993:100 www.bth.se
BOKFÖRINGSNÄMNDEN 202100-3278 2007:783 www.bfn.se
BOLAGSVERKET 202100-5489 2007:1110 www.bolagsverket.se
BOVERKET 202100-3989 2012:546 www.boverket.se
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 202100-0068 2007:1170 www.bra.se
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 202100-3435 2007:1171 www.brottsoffermyndigheten.se
CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN 202100-5463 2007:1068 www.epn.se
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN 202100-1819 2007:1071 www.csn.se
DATAINSPEKTIONEN 202100-0050 2007:975 www.datainspektionen.se
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN 202100-6073 2008:1401 www.do.se
DOMARNÄMNDEN 202100-6081 2010:1793 www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden
E-HÄLSOMYNDIGHETEN 202100-6552 2013:1031 http://www.ehalsomyndigheten.se/
EKOBROTTSMYNDIGHETEN 202100-4979 2007:972 www.ekobrottsmyndigheten.se
EKONOMISTYRNINGSVERKET 202100-5026 2010:1764 www.esv.se
E-LEGITIMATIONSNÄMNDEN 202100-6438 2010:1497 www.elegnamnden.se
ELSÄKERHETSVERKET 202100-4466 2007:1121 www.elsakerhetsverket.se
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN 202100-5695 2007:1118 www.energimarknadsinspektionen.se
ERSÄTTNINGSNÄMNDEN 202100-6503 2012:666 www.ersattningsnamnden.se/
EXPORTKREDITNÄMNDEN 202100-2098 2007:1217 www.ekn.se
FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN 202100-4870 2009:606 www.fmi.se
FIDEIKOMMISSNÄMNDEN 202100-0043 2007:1074 www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/fideikommissnamnden/fideikommissnamnden
FINANSINSPEKTIONEN 202100-4235 2009:93 www.fi.se
FINANSPOLITISKA RÅDET 202100-5687 2011:446 www.finanspolitiskaradet.se
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN 202100-5380 2007:1218 www.fba.se
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 202100-6545 2013:1020 http://folkhalsomyndigheten.se
FORSKARSKATTENÄMNDEN 202100-5893 2007:786 www.forskarskattenamnden.se
FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH 202100-5232 2009:1024 www.formas.se
FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 202100-5240 2007:1431 www.fas.se
FORTIFIKATIONSVERKET 202100-4607 2007:758 www.fortv.se
FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA 202100-5356 2007:1197 www.levandehistoria.se
FÖRSVARETS MATERIELVERK 202100-0340 2007:854 www.fmv.se
FÖRSVARETS RADIOANSTALT 202100-0365 2007:937 www.fra.se
FÖRSVARSEXPORTMYNDIGHETEN 202100-6339 2010:654 www.fxm.se
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 202100-4730 2007:1164 www.fhs.se
FÖRSVARSMAKTEN 202100-4615 2007:1266 www.forsvarsmakten.se/sv/
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN 202100-6313 2009:966 www.undom.se
FÖRSÄKRINGSKASSAN 202100-5521 2009:1174 www.forsakringskassan.se
GENTEKNIKNÄMNDEN 202100-4813 2007:1075 www.genteknik.se
GIH 202100-4334 1993:100 www.gih.se
GÖTEBORGS UNIVERSITET 202100-3153 1993:100 www.gu.se
HARPSUNDSNÄMNDEN 202100-4250 2007:1227 www.harpsund.se
HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN 202100-6420 2011:619 www.havochvatten.se
HÄLSO- & SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND 202100-3765 2011:582 www.hsan.se
HÖGSKOLAN DALARNA 202100-2908 1993:100 www.du.se
HÖGSKOLAN I BORÅS 202100-3138 1993:100 www.hb.se
HÖGSKOLAN I GÄVLE 202100-2890 1993:100 www.hig.se
HÖGSKOLAN I HALMSTAD 202100-3203 1993:100 www.hh.se
HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD 202100-3195 1993:100 www.hkr.se
HÖGSKOLAN I SKÖVDE 202100-3146 1993:100 www.his.se
HÖGSKOLAN VÄST 202100-4052 1993:100 www.hv.se
ILO-KOMMITTÉN 202100-5877 1977:987 www.ilo.org
INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING 202100-5414 2007:906 www.iaf.se
INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN 202100-6248 2009:602 www.inspsf.se
INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER 202100-4912 2010:1101 www.isp.se
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG 202100-6537  http://www.ivo.se/
INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVÄRDERING 202100-4946 2007:911 www.ifau.se
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK 202100-3567 2007:1163 www.irf.se
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 202100-1082 2007:1181 www.sofi.se
JUSTITIEKANSLERN 202100-0035 1975:1345 www.justitiekanslern.se
KAMMARKOLLEGIET 202100-0829 2007:824 www.kammarkollegiet.se
KARLSTADS UNIVERSITET 202100-3120 1993:100 www.kau.se
KAROLINSKA INSTITUTET 202100-2973 1993:100 www.ki.se
KEMIKALIEINSPEKTIONEN 202100-3880 2009:947 www.kemi.se
KOMMERSKOLLEGIUM 202100-2007 2012:990 www.kommers.se
KONJUNKTURINSTITUTET 202100-0845 2007:759 www.konj.se
KONKURRENSVERKET 202100-4342 2007:1117 www.konkurrensverket.se
KONSTFACK 202100-1199 1993:100 www.konstfack.se
KONSTNÄRSNÄMNDEN 202100-3252 2007:1199 www.konstnarsnamnden.se
KONSUMENTVERKET 202100-2064 2009:607 www.konsumentverket.se
KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN 202100-5810 2007:842
KRIMINALVÅRDEN 202100-0225 2007:1172 www.kriminalvarden.se
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 202100-5646 2007:781 www.kronofogden.se
KUNGLIGA BIBLIOTEKET 202100-1710 2008:1421 www.kb.se
KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN 202100-2957 1993:100 www.kkh.se
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN 202100-1215 1993:100 www.kmh.se
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 202100-3054 1993:100 www.kth.se
KUSTBEVAKNINGEN 202100-3997 2007:853 www.kustbevakningen.se
KÄRNAVFALLSFONDENS STYRELSE 202100-4904 2007:1055 www.karnavfallsfonden.se
LAGRÅDET 202100-5315 2003:333 www.lagradet.se
LANTMÄTERIET 202100-4888 2009:946 www.lantmateriet.se
LINKÖPINGS UNIVERSITET 202100-3096 1993:100 www.liu.se
LINNÉUNIVERSITETET 202100-6271 1993:100 www.linneuniversitetet.se
LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET 202100-3732 2007:1195 www.lsh.se
LIVSMEDELSVERKET 202100-1850 2009:1426 www.slv.se
LOTTERIINSPEKTIONEN 202100-3310 2007:756 www.lotteriinspektionen.se
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 202100-2841 1993:100 www.ltu.se
LUNDS UNIVERSITET 202100-3211 1993:100 www.lu.se
LÄKEMEDELSVERKET 202100-4078 2007:1205 www.lakemedelsverket.se
LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN 202100-2320 2007:825 www.lansstyrelsen.se/blekinge
LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN 202100-2429 2007:825 www.w.lst.se
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN 202100-2312 2007:825 www.lansstyrelsen.se/gotland/
LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN 202100-2437 2007:825 www.lansstyrelsen.se/gavleborg
LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN 202100-2353 2007:825 www.lansstyrelsen.se/halland
LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN 202100-2452 2007:825 www.lansstyrelsen.se/jamtland
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 202100-2288 2007:825 www.lansstyrelsen.se/jonkoping
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN 202100-2304 2007:825 www.lansstyrelsen.se/kalmar
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 202100-2296 2007:825 www.lansstyrelsen.se/kronoberg/
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN 202100-2478 2007:825 www.bd.lst.se
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN 202100-2346 2007:825 www.lansstyrelsen.se/skane
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN 202100-2247 2007:825 www.ab.lst.se
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN 202100-2262 2007:825 www.d.lst.se
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN 202100-2254 2007:825 www.lansstyrelsen.se/uppsala
LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN 202100-2395 2007:825 www.lansstyrelsen.se/varmland
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN 202100-2460 2007:825 www.ac.lst.se
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN 202100-2445 2007:825 www.y.lst.se
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN 202100-2411 2007:825 www.lansstyrelsen.se/vastmanland
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 202100-2361 2007:825 www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN 202100-2403 2007:825 www.lansstyrelsen.se/orebro
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 202100-2270 2007:825 www.lansstyrelsen.se/ostergotland
MALMÖ HÖGSKOLA 202100-4920 1993:100 www.mah.se
MEDLINGSINSTITUTET 202100-5174 2007:912 www.mi.se
MIGRATIONSVERKET 202100-2163 2007:996 www.migrationsverket.se
MITTUNIVERSITETET 202100-4524 1993:100 www.miun.se
MODERNA MUSEET 202100-5091 2007:1177 www.modernamuseet.se
MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET 202100-5588 2007:1134 www.handisam.se
MYNDIGHETEN FÖR INTERNATIONELLA ADOPTIONSFRÅGOR (MIA) 202100-4169 2007:1020 www.mia.eu
MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS 202100-6404 2011:124 www.kulturanalys.se
MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV 202100-6347 2010:1062 www.radioochtv.se
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) 202100-5984 2008:1002 www.msb.se
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 202100-3591 2010:769 www.mtm.se
MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH ANALYSER 202100-6164 2009:146 www.tillvaxtanalys.se
MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR 202100-1173 2007:1140 www.ungdomsstyrelsen.se
MYNDIGHETEN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSANALYS 202100-6412 2010:1385 www.vardanalys.se
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 202100-6230 2011:1162 www.yhmyndigheten.se
MÄLARDALENS HÖGSKOLA 202100-2916 1993:100 www.mdh.se
NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE 202100-1108 2007:1175 www.nationalmuseum.se
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 202100-1124 2007:1176 www.nrm.se
NATURVÅRDSVERKET 202100-1975 2012:989 www.naturvardsverket.se
NORDISKA AFRIKAINSTITUTET 202100-2726 2007:1222 www.nai.uu.se
NOTARIENÄMNDEN 202100-6032 2007:1076 http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage.aspx?id=3805
NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR 202100-4144 2007:1193 www.nfh.se
NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 202100-5141 2007:1192 www.sst.a.se
NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR 202100-5786 2007:909
NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING 202100-6206 2008:1328 www.namndenmotdiskriminering.se
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET 202100-2072 2007:1111 www.prv.se
PATENTOMBUDSNÄMNDEN 202100-6370 2010:1054
PENSIONSMYNDIGHETEN 202100-6255 2009:1173 www.pensionsmyndigheten.se
POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET 202100-4060 2007:1072 www.polar.se
POLISMYNDIGHETEN 202100-0076 2014:1102 www.polisen.se
POST- OCH TELESTYRELSEN 202100-4359 2007:951 www.pts.se
POSTVERKETS AVVECKLINGSORGANISATION 202100-4664
PRÖVNINGSNÄMNDEN FÖR STÖD TILL KREDITINSTITUT 202100-6362 2008:850
REDERINÄMNDEN 202100-5638 2007:1160
REGERINGSKANSLIET 202100-3831 1996:1515 www.regeringen.se
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG 202200-1545 2007:1069 www.epn.se/goeteborg/om-naemnden/
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING 202200-1552 2007:1069 www.epn.se/linkoeping/om-naemnden/
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND 202200-1560 2007:1069 www.epn.se/lund/om-naemnden/
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM 202200-1578 2007:1069 www.epn.se/stockholm/om-naemnden/
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ 202200-1586 2007:1069 www.epn.se/umeaa/om-naemnden/
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA 202200-1594 2007:1069 www.epn.se/uppsala/om-naemnden/
RESEGARANTINÄMNDEN 202100-6354 2007:1039
REVISORSNÄMNDEN 202100-4805 2007:1077 www.revisorsnamnden.se
RIKSANTIKVARIEÄMBETET 202100-1090 2007:1184 www.raa.se
RIKSARKIVET 202100-1074 2009:1593 www.riksarkivet.se
RIKSDAGENS ARVODESNÄMND 202100-6461 2012:883
RIKSGÄLDSKONTORET 202100-2635 2007:1447 www.riksgalden.se
RIKSUTSTÄLLNINGAR 202100-4995 2007:1187 www.riksutstallningar.se
RYMDSTYRELSEN 202100-2585 2007:1115 www.rymdstyrelsen.se
RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN 202100-6008 2007:1079 www.domstol.se/rattshjalpsnamnden
RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN 202100-6016 2007:1078 www.rattshjalp.se
RÄTTSMEDICINALVERKET 202100-4227 2007:976 www.rmv.se
SAMESKOLSTYRELSEN 202100-4631 2011:131 www.sameskolstyrelsen.se
SAMETINGET 202100-4573 2009:1395 www.sametinget.se
SIDA 202100-4789 2010:1080 www.sida.se
SKATTERÄTTSNÄMNDEN 202100-5901 2007:785 www.skatterattsnamnden.se
SKATTEVERKET 202100-5448 2007:780 www.skatteverket.se
SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR 202100-5869 2007:830 http://www.kammarkollegiet.se/kammarkollegiet/vi-arbetar-ocksa-med/naemndmyndigheter/skiljenaemnden-i-vissa-trygghetsfragor
SKOGSSTYRELSEN 202100-5612 2009:1393 www.svo.se
SKOLFORSKNINGSINSTITUTET 202100-6602 2014:1578 www.skolfi.se
SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND 202100-5729 2007:948 www.overklagandenamnden.se
SOCIALSTYRELSEN 202100-0555 2009:1243 www.socialstyrelsen.se
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 202100-5745 2011:130 www.spsm.se
STATENS ANSVARSNÄMND 202100-5836 2007:831 www.statensansvarsnamnd.se
STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING 202100-4417 2007:1233 www.sbu.se
STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN 202100-3427 2007:1194 www.arkitekturmuseet.se
STATENS ENERGIMYNDIGHET 202100-5000 2007:1153 www.energimyndigheten.se
STATENS FASTIGHETSVERK 202100-4474 2007:757 www.sfv.se
STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER 202100-0464 2007:1178 www.sfhm.se
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 202100-0712 2009:945 www.swedgeo.se
STATENS HAVERIKOMMISSION 202100-3260 2007:860 www.havkom.se
STATENS HISTORISKA MUSEER 202100-4953 2007:1180 www.historiska.se
STATENS INSPEKTION FÖR FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN) 202100-6214 2009:969 www.siun.se
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 202100-4508 2007:1132 www.stat-inst.se
STATENS JORDBRUKSVERK 202100-4151 2009:1464 www.sjv.se
STATENS KONSTRÅD 202100-1033 2007:1188 www.statenskonstrad.se
STATENS KULTURRÅD 202100-1280 2012:515 www.kulturradet.se
STATENS MARITIMA MUSEER 202100-1132 2007:1198 www.maritima.se
STATENS MEDIERÅD 202100-6396 2010:1923 www.statensmedierad.se
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR 202100-5075 2007:1185 www.smvk.se
STATENS MUSIKVERK 202100-3666 2010:1922 www.smus.se
STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR 202100-5778 2007:908
STATENS SERVICECENTER 202100-6453 2012:208 www.statenssc.se
STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND 202100-5828 2007:826 www.kammarkollegiet.se/kammarkollegiet/vi-arbetar-ocksa-med/naemndmyndigheter/statens-skaderegleringsnaemnd
STATENS SKOLINSPEKTION 202100-6065 2011:556 www.skolinspektionen.se
STATENS SKOLVERK 202100-4185 2011:555 www.skolverket.se
STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND 202100-5851 2007:833
STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK 202100-0928 2007:832 www.spv.se
STATENS VA-NÄMND 202100-4029 2007:1058 www.va-namnden.se
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 202100-1868 2009:1394 www.sva.se
STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT 202100-0704