Välkommen❣️ Din Myndighetslots på nätet.

Att få hjälp

Hjälp med ärenden till myndigheter

Ditt ärende inleds alltid med en kostnadsfri bedömning. Du väljer därefter vilka åtgärder du önskar genomföra själv och om du önskar någon vidare hjälp av din Myndighetslots.

Att få hjälp av Myndighetslots

Med rätt§stöd kan du få ett korrekt beslut direkt, utan att passera domstol. Din Myndighetslots fungerar som en brygga mellan den enskilda och myndigheten för att säkerställa att ärenden får en rättssäker prövning i hela beslutskedjan.

Att få hjälp med myndighetsärenden

Få hjälp av Myndighetslots med vägledning i olika ärenden till myndigheternas olika instanser. Vid behov kan du även få hjälp med myndighetsadministration. Då omfattas alla ärenden av rättsstöd – Ett ekonomiskt stöd för juridisk hjälp med ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter eller förvaltningsdomstolar.

Har din aktuella livssituation förändrats?

 • Kostnadsfri förvaltningsservice, information och vägledning i ärenden till myndigheter.
 • Rättsstöd innebär att du endast betalar en reducerad avgift för den hjälp du behöver.
 • Ett ärende tar i genomsnitt 2-5 timmar beroende på ärendets omfattning.
 • I ärenden som behöver överklagas till domstol förekommer att man kan bli beviljad rättsstöd för myndighetsadministration och rättshjälp/rättsskydd i domstol.

Registrera ärende

Myndighetslots - Specialist på myndigheter

Din Myndighetslots är specialiserad på offentlig rätt. Det omfattar myndigheters verksamhet, ärenden, befogenheter och regler i ärenden mellan enskilda och olika myndigheter.

 • En Myndighetslots är specialiserad på förhållandet mellan den enskilda och den offentliga förvaltningen. Hur olika myndigheter, deras verksamhet och ärenden påverkar och förhåller sig till den enskildas aktuella livssituation. Vilka ersättningar och hjälpinsatser som kan vara aktuella i olika situationer.
 • Din Myndighetslots är en examinerad jurist från juristprogrammet från något av de högskolor eller universitetet i Sverige. Titeln brukar variera något, jur.kand eller juridisk examen beroende på vilket vilken skola och vilket år juristen tog sin examen.
 • Försäkra dig om att få rätt direkt

  Försäkra dig om att få rätt direkt från början. Nu får fler råd att ta juridisk hjälp med ärenden till myndigheter. Du får en korrekt hantering av ditt ärende i hela beslutskedjan. Det ökar dina möjligheter att få rätt direkt i ditt ärende så att du slipper överklaga ärendet till domstol.

  Din Myndighetslots kan hjälpa dig rätt direkt.

  • Kostnadsfri samhällsinformation
  • Ansöka om ersättning och hjälpinsatser hos olika myndhgeter.
  • Överklaga ärende till domstol.
  • Anmälan av felhantering till granskningsmyndigheter.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter som finns registrerade i journaler och annat underlag.
  • Rättelse vid felegistrering av uppgifter mellan olika myndgeter.

  Statlig rättshjälp omfattar inte ärenden till myndigheter

  Ekonomiskt stöd för juridisk hjälp omfattar inte ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter eller förvaltningsdomstolar. Enligt förvaltningslagen är det myndighetens handläggare som ska tillgodose den hjälp och vägledning som enskilda kan behöva i ärenden till den egna myndigheten. Varje myndighet är sin egen. Det innebär att det inte finns någon som har en övergripande vägledning av myndigheternas olika ärenden. Din Myndighetslots hjälper dig med samordning av de olika ärenden du berörs av. Det är vanligt att ärenden både kan ha beroendeförhållanden, konkurrera eller krocka med varandra. I Sverige finns det drygt 370 skilda myndigheter som hanterar runt 500 olika typer av ärenden.

  Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots

  Din Myndighetslots ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt §4 förvaltningslagen. Utöver förvaltningsservice kan man vid behov få ytterligare hjälp med individuell samordning och administration av ärenden till olika myndigheter. Alla ärenden omfattas av rättsstöd. Det innebär att du aldrig betalar hela kostnaden själv.

  Statlig rättshjälp för ombudskostnader

  Det förekommer att man kan bli beviljad rättsstöd för myndighetsadministration och rättshjälp i domstol.

 • Kostnaden för rättshjälpstaxa regleras varje år.
 • Om ett ombud har en högre timtaxa än vad rättshjälpstaxan beviljar betalar du vanligen hela mellanskillnaden själv.
 • Säkerställ alltid med ditt Försäkringsbolag och ombudet exakt hur mycket du ska betala..
 • I vissa typer av ärenden kan du beviljas ekonomisk hjälp via rättsskydd i din hemförsäkring eller statlig rättshjälp om du saknar försäkring eller av annan anledning inte har betalningsförmåga
 • Statlig rättshjälp - Så funkar det

  Det förekommer att man kan bli beviljad rättsstöd för myndighetsadministration och rättshjälp i domstol.

  1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

  I Sverige är själva domstolsförfarandet gratis med undantag för en ansökningsavgift som f.n. uppgår till 450 SEK (ca 47 EURO).
  Om du beviljas rättshjälp betalar staten ansökningsavgiften.

  2. Vilka former av rättshjälp finns det?

  I tvistemål (civilmål) finns följande former av rättsligt bistånd.
  • Rådgivning och
  • Rättshjälp.
  Båda formerna regleras i rättshjälpslagen (1996:1619).

  3. Wem kan få rättshjälp?

  Rådgivning
  Alla – fysiska personer, föreningar, företag m.fl. – kan få rådgivning i alla rättsliga angelägenheter.
  Rådgivning kan lämnas av en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Rådgivning kan lämnas i upp till två timmar och kan delas upp på flera tillfällen. För rådgivningen tas en avgift ut. Om den som får rådgivning inte har tillräckliga ekonomiska medel kan avgiften reduceras till hälften. Barn som får rådgivning behöver vanligtvis inte betala någon avgift. Om avgiften reduceras, får den advokat eller jurist som lämnat rådgivning det resterande beloppet från staten.

  Rättshjälp
  Rättshjälp är endast tillgänglig för fysiska personer, dvs. bolag och föreningar m.fl. kan inte få sådant bistånd. I vissa situationer kan även dödsbon vara berättigade till rättshjälp. Medborgare från samtliga EU-medlemsstater är likställda med svenska medborgare i fråga om rätt till rättshjälp.
  Rättshjälp kan beviljas i de flesta rättsliga angelägenheter (se vidare under fråga 4).
  För att rättshjälp skall kunna beviljas måste vissa villkor vara uppfyllda.

  1. Du måste ha fått rådgivning under minst en timme.
  2. Du får inte ha en inkomst som överstiger en ekonomisk tröskel som f.n. uppgår till 260 000 SEK (ca 27 375 EURO). När sökandens inkomst beräknas beaktas hela den ekonomiska situationen. T.ex. tas hänsyn till underhållskostnader för barn, förmögenhet och skulder.
  3. Du skall vara i behov av juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov kan inte tillgodoses på annat sätt.
  4. Med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt skall det bedömas som rimligt att staten bidrar till kostnaderna.
  5. Om du har – eller borde ha haft – en rättsskyddsförsäkring skall den användas i första hand.

  4. Kan rättshjälp erhållas för alla tvister?

  Rådgivning
  Som nämnts ovan under fråga 3 kan rådgivning lämnas i alla rättsliga angelägenheter.
  Information och råd kan t.ex. ges i följande frågor:
  • Regler som gäller äktenskap och andra former av sammanboende
  • Regler för äktenskapsskillnad
  • Underhållsbidrag
  • Testamente och arv
  • Köp och avtal

  Rättshjälp
  Som nämnts ovan under fråga 3 kan rättshjälp beviljas i de flesta rättsliga angelägenheter, men det finns några undantag. Rättshjälp kan t.ex. inte beviljas i angelägenheter där hjälp genom offentlig försvarare eller offentligt biträde kan komma i fråga. Om du har råkat ut för ett brott kan i vissa fall ett målsägandebiträde förordnas (se Lagen 1988:609 om målsägandebiträde). Förmånen av ett sådant biträde är helt kostnadsfri. Bland målsägandebiträdets uppgifter ingår att hjälpa dig att föra talan om civilrättsliga anspråk med anledning av brottet, t.ex. skadestånd. Om det har förordnats ett målsägandebiträde för dig kan du inte samtidigt beviljas rättshjälp.
  I vissa fall krävs det särskilda skäl för att rättshjälp skall kunna beviljas. Som exempel kan anges angelägenheter som skall behandlas utomlands eller angelägenheter där värdet av det som yrkas inte uppenbart överstiger 18.950 SEK (ca 1 995 EURO).

  5. Finns det ett särskilt förfarande för nödsituationer?

  Det finns inget särskilt förfarande för situationer som kräver omedelbar behandling av en rättshjälpsansökan. Däremot följer det av allmänna processrättsliga principer att ett mål eller ärende skall avgöras så snabbt som möjligt.

  6. Var kan jag erhålla en ansökningsblankett för rättshjälp?

  Domstolsverket har tagit fram en enkel ansökningsblankett med upplysningar om hur denna skall fyllas i. Blanketten finns tillgänglig hos både Rättshjälpsmyndigheten och domstolarna. Blanketten kan även rekvireras från Domstolsverket.

  7. Vilka dokument skall bifogas till min ansökan om rättshjälp?

  Som nämnts under fråga 6 tillhandahåller bl.a. Domstolsverket en enkel ansökningsblankett som också innehåller upplysningar om hur den skall fyllas i. För vidare information går det bra att kontakta Domstolsverket.
  En rättshjälpsansökan skall bl.a. innehålla uppgifter om den rättsliga angelägenhet som ansökan avser, om angelägenheten kan komma att behandlas utomlands, om rådgivning har lämnats i angelägenheten, om du har eller har haft en rättsskyddsförsäkring som omfattar angelägenheten samt uppgifter om dina ekonomiska och andra förhållanden. De sistnämnda uppgifterna skall lämnas på ett formulär som tillhandahålls av Domstolsverket.
  Något krav på att andra dokument skall bifogas finns inte. Det kan dock vara lämpligt att bifoga tillgängliga handlingar för att på så sätt styrka de uppgifter som lämnas.

  8. Var ansöker jag om rättshjälp?

  Rättshjälpsansökan skall skickas in till den domstol eller myndighet som är behörig att pröva din ansökan om rättshjälp.
  Om ett mål eller ärende rörande den rättsliga angelägenheten pågår vid domstol så är det den domstolen som ska pröva rättshjälpsansökan. I annat fall är det Rättshjälpsmyndigheten som fattar beslut om rättshjälp ska beviljas eller inte.

  9. Hur får jag information om huruvida jag har beviljats rättshjälp eller inte?

  Rättshjälpsmyndigheten eller den domstol som prövar din ansökan om rättshjälp kommer att underrätta dig skriftligt om det beslut som myndigheten respektive domstolen har fattat.

  11. Vem utser min advokat om jag beviljas rättshjälp?

  Till rättshjälpsbiträde kan förordnas en advokat, biträdande jurist eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Om du själv har föreslagit någon lämplig person skall han eller hon förordnas om det inte medför avsevärt ökade kostnader eller det i övrigt finns särskilda skäl mot det.

  12. Om jag har beviljats rättshjälp, täcker den alla kostnader för rättegången?

  När rättshjälp har beviljats betalar staten följande kostnader.
  1. Ersättning till rättshjälpsbiträde för arbete i högst 100 timmar, om inte domstol beslutar annat.
  2. Skäliga kostnader för bevisning i allmän domstol, Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen.
  3. Kostnader för utredning som är skäligen påkallad för att ta tillvara din rätt, till en kostnad om högst 10 000 SEK (ca 1 053 EURO).
  4. Kostnader för medlare enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken.
  5. Ansöknings- och expeditionsavgifter samt kostnader för verkställighet.
  Kostnader som inte täcks av rättshjälpen får du däremot svara för själv. Det finns dock möjlighet att få ersättning för dessa kostnader av din motpart för det fall du vinner målet.
  Om du beviljas rättshjälp skall du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift. Denna avgift består av en procentuell andel av kostnaderna för ditt rättshjälpsbiträde. Avgiftssystemet innehåller sex nivåer, beroende på din inkomst, vilka är uttryckta i fasta krontalsintervaller. Procentsatserna för de olika intervallerna varierar mellan två och 40 procent. Vilket intervall du pla*ceras i och därmed vilken procentsats som du skall betala bestäms med utgångspunkt i ditt ekonomiska underlag. Beräkningen av detta underlag grundar sig på din årsinkomst, din försörjningsbörda och dina förmögenhetsförhållanden. Rättshjälpsavgiften skall du betala fortlöpande till ditt rättshjälpsbiträde allteftersom kostnaderna uppstår.

  13. Om jag har beviljats delvis rättshjälp, vem betalar då de övriga kostnaderna?

  Om du beviljas rättshjälp innebär det att du har tillgång till alla de förmåner som det svenska rättshjälpssystemet inkluderar (se ovan under fråga 12). Det är alltså inte möjligt att beviljas rättshjälp endast till en viss del.
  Däremot finns det vid sidan av rättshjälpssystemet en möjlighet att få ekonomiskt bistånd för vissa kostnader i samband med en rättegång, nämligen kostnader för resor till domstol och kostnader för ett vittne man åberopat. Således kan du, om du är part i ett mål eller ärende och har kallats att inställa dig till en förhandling vid domstol, få kostnader för resa och uppehälle betalda av staten om det bedöms som skäligt (11 kap. 6 § rättegångsbalken). Vidare kan staten, om det är skäligt m.h.t. dina ekonomiska förhållanden, betala ersättning till ett vittne för nödvändiga kostnader för resa, uppehälle och tidsspillan (36 kap. 24 § rättegångsbalken). Möjligheten att få ersättning för kostnader för resa och uppehälle i samband med inställelse till förhandling vid domstol omfattar inte juridiska personer.

  14. Om jag har beviljats rättshjälp, täcks då ev överklaganden?

  Ja.

  15. Om jag har beviljats rättshjälp, kan den dras in före (eller till och med efter) rättegångens slut?

  När den rättsliga angelägenheten anses avslutad skall rättshjälpen naturligtvis upphöra. Som regel skall rättshjälpen också upphöra om ditt rättshjälpsbiträde har arbetat i 100 timmar. Domstol kan dock besluta att rättshjälpen får fortsätta.
  I vissa fall skall rättshjälpen även upphöra i förtid. Så är t.ex. fallet om du inte betalar din rättshjälpsavgift eller om du har lämnat oriktiga uppgifter och rättshjälp inte skulle ha beviljats om riktiga uppgifter hade lämnats. Ytterligare ett exempel på när rättshjälpen ska upphöra i förtid är om ditt rättshjälpsbiträde har arbetat i 100 timmar och en domstol inte har fattat beslut om att rättshjälpen får fortsätta.

  16. Om jag inte har beviljats rättshjälp, kan jag överklaga detta beslut?

  Domstolsverket liksom du själv kan överklaga ett beslut om att rättshjälp inte beviljas. Om det är en domstol som har fattat beslutet överklagas detta på samma sätt som gäller för andra beslut. I samband med att domstolen skriftligen underrättar dig om beslutet ges även upplysningar om hur man överklagar detta. Om det i stället är Rättshjälpsmyndigheten som har fattat beslutet får detta överklagas till Rättshjälpsnämnden.

  Rättsstöd - Stöd i myndighetsadministration

  Rättsstöd omfattar ekonomiskt stöd i förvaltningsadministration, ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar. Rättsstöd kompletterar statlig rättshjälp och rättsskydd i privata försäkringar. Det förekommer att man kan bli beviljad rättsstöd för myndighetsadministration och rättshjälp/rättsskydd i domstol.

  Woxzia rättsstöd - Myndighetslots ger alla råd

  Ekonomiskt stöd för juridisk hjälp med ärenden som prövas av förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar.
  Du kan förebygga mycket genom att göra rätt från början. Du kan undvika oönskade beslut. 

  Statlig rättshjälp eller rättsskydd i privata försäkringar omfattar inte hjälp med ärenden som prövas förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol. I Rättshjälpslagen, RhJ, regleras i vilka ärenden och undantag som rättshjälp kan beviljas. Utgångspunkten är att det är myndighetens handläggare som ska tillgodose den enskildas behov av vägledning och råd gällande myndighetens egna verksamhet och ärenden. Det gör att många står rättslösa när de inte kan stå hela kostnaden själv för ett ombud gentemot myndigheten i administrativa ärenden.

  Därför finns det nu ett rättsstöd som kompletterar olika ersättningstyper för juridisk hjälp med ärenden.

  • Rättsstöd – Myndighetsadministration.
  • Rättsskydd i privat försäkring. Tvist
  • Rättshjälp för ombud i allmän domstol. Ej förvaltningsdomstol.

  Mer information om rättsstöd

  Läs mer
  English

  Statlig rättshjälp för ombudskostnader

  Det förekommer att man kan bli beviljad rättsstöd för myndighetsadministration och rättshjälp i domstol. 

  • Arvode som kostar mer än godkänd rättshjälpstaxa ersätts vanligen inte av staten.
  • Staten godkänner även hur många timmar olika typer av ärende får ta.
  • Kostnaden för rättshjälp regleras varje år.
  • Om ett ombud kostar mer än vad rättshjälpstaxan beviljar per timme betalar du vanligen hela mellanskillnaden själv.
  • Säkerställ alltid med ditt Försäkringsbolag och ombudet exakt hur mycket du ska betala..
  • I vissa typer av ärenden kan du beviljas ekonomisk hjälp via rättsskydd i din hemförsäkring eller statlig rättshjälp om du saknar försäkring eller av annan anledning inte har betalningsförmåga

  Om du inte har råd att vända dig till domstol kan du ansöka om rättshjälp.

  Du har hamnat i tvist med ett företag, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person, hemma eller i utlandet. Om ni inte kan komma överens, kanske du eller din motpart vill få saken prövad i domstol.
  Först vill du kanske träffa en advokat som kan förklara vad du har för rättigheter och om det lönar sig att gå till domstol. Begär att få en kostnadsfri bedömning av ditt ärende. Rättshjälpslagen säger att man har rätten till 1-2 timmars kostnadsfri bedömning för att kunna göra en första bedömning av förutsättningarna för ärendet i domstol.

  Rättshjälp finns i alla EU:s medlemsstater.

  På vissa villkor garanterar medlemsstaternas rättshjälp dig:

  • Rättshjälpen varierar från land till land. Den tar sig olika former, är olika omfattande och villkoren för att få rättshjälp skiljer sig åt, men syftet är detsamma: att alla ska kunna vända sig till domstol.
  • att rättegångskostnader helt eller delvis efterskänks eller betalas av staten
  • att du kan få rådgivning av en advokat innan du går till domstol och företrädas av advokat vid domstolen, gratis eller till en låg kostnad.
  • dina ekonomiska förhållanden
  • för vilka typer av ärenden rättshjälp kan beviljas.
  • tvisteföremålet
  • ti vilka fall du måste återbetala rättshjälpen

  Vad kostar det att få hjälp av Myndighetslots?

  Din Myndighetslots ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt §4 förvaltningslagen. Utöver förvaltningsservice kan man vid behov få ytterligare hjälp med individuell samordning och administration av ärenden till olika myndigheter. Alla ärenden omfattas av rättsstöd. Det innebär att du aldrig betalar hela kostnaden själv.

  Rättsstöd innebär att du endast betalar ett reducerat pris i de fall du behöver ytterligare hjälp utöver den kostnadsfria samhällsservice som erbjuds. Rättsstöd kostar 950,- kronor per time. Ett ärende tar i genomsnitt 2-5 timmar.

  • Det ingår alltid kostnadsfri rådgivning och bedömning med förslag till åtgärd. Detta brukar ta 1-2 timmar beroende på ärendets omfattning.
  • När du får förslag till åtgärd bestämmer du dig för om du vill genomföra det själv eller om du önskar Myndighetslots hjälp med det.
  • Om Du önskar Myndighetslots hjälp med en handlingsplan och genomföra hela eller delar av åtgärderna i handlingsplanen, omfattas alla ärenden av rättsstöd.

  Mer information och hjälp finns att få direkt av Din Myndighetslots

  Din Myndighetslots hjälper dig rätt direkt

  Myndighetslots är specialiserad på förvaltningsservice. Vi ger kostnadsfri förvaltningsservice enligt §4 förvaltningslagen. Utöver förvaltningsservice kan man vid behov få hjälp med individuell samordning och administration av ärenden till olika myndigheter.

  Registrering

  Kontakta Din Myndighetslots direkt via telefon, e-post eller registrera ditt ärende själv. Du blir kontaktad inom fyra arbetsdagar för en genomgång av ditt ärende. 

  Bedömning

  Din Myndighetslots går igenom ditt ärende och gör en kostnadsfri bedömning av hur du kan gå vidare med ditt ärende på bästa sätt. 

  Förslag till åtgärd/Handlingsplan

  Du får förslag till åtgärd utan kostnad. Du väljer själv om du önskar ytterligare hjälp. Önskar du ytterligare hjälp omfattas alla dina ärenden av rättsstöd. 

   rätt§stöd ger kortare beslutsvägar.
   Med en handlingsplan kan du följa både din vårdplan och myndighetsplan. Du ser i vilket skede de olika ärendena ska utföras.